Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς

Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς

Μεταβιβάζουμε στο όνομα του/των κληρονόμου/μων το αυτοκίνητο εύκολα για εσάς χωρίς να απαιτείται η φυσικής σας παρουσία στο υπουργείο

Απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς

  • Αίτηση του ή των κληρονόμων (όπου θα αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Φ.Μ.) επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς
  • Βεβαίωση Τελών για το διάστημα που ήταν στο όνομα του κληρονομούμενου
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Κ.Τ.Ε.Ο σε ισχύ
  • Παράβολο 75€