Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγών

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την άδεια κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγών

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας (εαν υπάρχει)