Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την άδεια κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
  • Εάν πρόκειται για εταιρεία επιπλέον απαιτείται καταστατικό ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ.