Αλλαγή χρώματος αυτοκινήτου

Αλλαγή χρώματος αυτοκινήτου

Σε 15 ημέρες από την ημέρα αλλαγής χρώματος του αυτοκινήτου σας πρέπει να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά αλλαγής χρώματος αυτοκινήτου

  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Παράβολο 75€
  • Εαν πρόκειται για εταιρεία επιπλέον απαιτείται καταστατικό ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ.