Έκδοση πινακίδων ΔΟΚ δοκιμαστικές

Εκδοση πινακίδων ΔΟΚ

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση δοκιμαστικών πινακίδων για να μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε ουρές του υπουργείου.

  • Βεβαίωση από ΔΟΥ για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των αυτοκινήτων που πουλήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος ( μεταπωλητές – έμποροι με προμήθεια)
  • Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής για τον αριθμό των αυτοκινήτων που εισήγαγαν το προηγούμενο ή το τρέχον έτος  (αντιπρόσωποι ή εισαγωγείς αυτοκινήτων)
  • Παράβολο 168€
  • Υπεύθυνη δήλωση , όπου αναγράφεται ο αριθμός των δοκιμαστικών πινακίδων που έχει ήδη
  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου